MyPitch. Your next move.

Share what you did on the pitch. Create your football identity. Write your next football chapter. Make your next move.

  • Record game after game your entire career
  • Create your football CV
  • Be part of a unique football community
  • Pitch skills or be pitched
  • Be discovered faster

Terms & agreement

Voorwaarden

Deze voorwaarden (hierna te noemen de “Voorwaarden”) zijn juridisch bindend en gelden de toegang tot, het gebruik en het bezoeken van enkele of alle webpagina's en gerelateerde diensten en materialen van de website van Sportsfactory BVBA (hierna te noemen "My-Pitch.com”). Door de website te bezoeken, gaat u (hierna te noemen “U”) onvoorwaardelijk akkoord met het geheel aan huidige voorwaarden. De huidige Voorwaarden vormen de overeenkomst tussen My-Pitch.com en de Gebruiker (hierna te noemen de “Overeenkomst”).

1. Definities

"Content"    teksten, bestanden, foto's, logo's, slagzinnen en elk ander materiaal dat op de Website is gepubliceerd;

"Lid"    een Gebruiker die zich op de Website heeft ingeschreven volgens de inschrijvingsprocedure die op de Website staat vermeld;

"Gebruiker"    degene die gebruikmaakt van de Website. Een Gebruiker kan Lid zijn, maar ook iemand die de Website bezoekt;

"Website"    deze website is gekoppeld aan de volgende domeinnaam

https://www.My-Pitch.com

2. 1 Gedragscode en regels voor gebruik van de community

2.1 Basisregels

De Website bevat discussiegroepen, informatiegroepen, forums, community's en/of andere systemen voor messaging of communicatie. U stemt ermee in dat u de Website alleen gebruikt voor het verzenden en/of ontvangen van informatie die kenmerkend is voor of betrekking heeft op de aard van de Website.

Door de Website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de naleving van de volgende, niet-uitputtende, lijst met regels:

op generlei wijze iemand beledigen, mishandelen, provoceren, stalken of bedreigen, noch de rechten van anderen schenden (met name de rechten van het individu, waaronder begrepen het recht op een privéleven);

geen topics of elementen, namen of informatie publiceren, doorgeven, op een server opslaan, distribueren of verspreiden als de tekst kan worden aangemerkt als ongepast, kwetsend voor religieuze of ethische overtuigingen, racistisch, lasterlijk, obsceen, immoreel of onrechtmatig, of dat hierdoor sprake is van het overtreden van enig recht, in het bijzonder de intellectuele-eigendomsrechten;

geen bestanden uploaden die software of andere elementen bevatten welke worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, tenzij U deze rechten bezit, hierover juridische zeggenschap hebt of de vereiste toestemming hiervoor hebt verkregen;

geen geïnfecteerde of corrupte bestanden uploaden, noch andere vergelijkbare software die de werking van een andere computer kan aantasten;

niet deelnemen aan pyramidespelen of kettingbrieven;

geen ongevraagde berichten ("spam") verzenden of posten aan andere Leden;

geen bestanden downloaden die zijn verzonden door een Lid als U weet (of zou moeten weten) dat dit onwettig is of de vertrouwelijke aard ervan schendt;

het normale functioneren van de Website niet beperken of hinderen;

geen gevoelige informatie bekendmaken, bijvoorbeeld over ras, herkomst, politieke of religieuze overtuiging en/of medische gegevens.

2.2 Content

U erkent dat de Website bestaat uit openbare communicatie en berichten tussen de Gebruikers van de site en dat de communicatie op de Website geen privékarakter heeft. U stemt ermee in dat andere Gebruikers in staat kunnen zijn om uw communicatie of berichten op de Website te lezen.

2.3 Publiciteit

Leden mogen onder de volgende voorwaarden op de Website adverteren. De voorwaarden waaronder banners, buttons, skyscrapers of popups op de Website worden gepubliceerd, zijn op aanvraag verkrijgbaar. Een verzoek hiertoe stuurt U aan het volgende e-mailadres: [email protected]'

Naast de basisregels voor het gebruik van de Website, moet publiciteit die aan andere Leden wordt verzonden, voldoen aan de regels van EU-richtlijn 2002/58/EC over privacy en elektronische communicatie, en in het bijzonder aan de volgende regels:

publiciteit en/of direct marketing zijn alleen toegestaan op verzoek van Gebruikers en mogen niet als "spam"-berichten worden verzonden;

er moet melding worden gemaakt van het recht om toekomstige publiciteit te weigeren. Ook moet op heldere wijze worden duidelijk gemaakt hoe dit recht kan worden toegepast;

het is verboden om in het kader van direct marketing iemands e-mailadres of identiteit aan een derde door te geven, tenzij U hiervoor van de betreffende persoon vooraf toestemming hebt gekregen;

het is verboden om de herkomst of de naam van (oorspronkelijke) auteur te verwijderen of te maskeren of om een andere maatregel te nemen waarmee kan worden voorkomen dat een derde de ontvangst van toekomstige publiciteit kan blokkeren;

communicatie van commerciële aard moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en altijd duidelijk de naam vermelden van de natuurlijke of rechtspersoon namens wie de communicatie is verzonden;

elk aanbod moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en de bijbehorende voorwaarden ervan moeten ondubbelzinnig worden gepresenteerd.

2.4 Toegang beperken, ongeoorloofd gebruik melden en procedure voor aankondiging en verwijdering

Indien een Gebruiker niet voldoet aan deze Voorwaarden, zal My-Pitch.com, indien mogelijk, deze Gebruiker hiervan op de hoogte stellen. Slaagt de Gebruiker er niet in om deze overtreding ongedaan te maken binnen vierentwintig (24) uur na hiervan op de hoogte te zijn gesteld, dan mag My-Pitch.com tijdelijk (i) haar diensten aan de Gebruiker opschorten en/of diens toegang tot de Website blokkeren of beperken.

Daarnaast behoudt My-Pitch.com expliciet alle rechten om Gebruikers aan te geven bij de relevante autoriteiten en om alle benodigde informatie te verstrekken om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, een rechterlijk bevel of een Algemene Maatregel van Bestuur.

Om de benodigde en toepasselijke beperkende maatregelen te kunnen nemen of om ongeoorloofde of lasterlijke Content te kunnen verwijderen, verzoekt My-Pitch.com gebruikers om indien zij dergelijke Content op de Website aantreffen, dit te melden. Gebruikers kunnen dit op het volgende e-mailadres doen: ‘[email protected]’.

2.5 Ongeoorloofd gebruik

U mag de Website alleen gebruiken op voorwaarde dat U My-Pitch.com garandeert dat u deze Website niet zult gebruiken voor enig ongeoorloofd doel en dat u deze Voorwaarden, toepasselijke wetgeving en/of enige contractuele bepaling van de Website niet zult schenden.

Behalve de basisregels in Artikel 3.1, en zonder enige beperking daarvan, is het verboden om de diensten van de Website te gebruiken voor enige transactie die leidt tot:

illegale toegang tot de gegevens van aangesloten netwerken, en/of al dan niet beveiligde community's;

schade aan de correcte werking van de Website of een bedreiging van de mogelijkheid om met andere Gebruikers te communiceren, in het bijzonder door een grote hoeveelheid onterecht verkeer te genereren;

schade aan of vernieling van de integriteit van de computergegevens;

een schending van enig intellectueel-eigendomsrecht.

3. Aansprakelijkheid

My-Pitch.com oefent geen controle uit op en verleent op geen enkele wijze goedkeuring aan de Content die door Gebruikers wordt gegenereerd, waaronder de berichten of de informatie die op de Website worden gepost en/of gebruikt. Derhalve wijst My-Pitch.com specifiek alle aansprakelijkheid af voor de Content die door de Gebruikers is gegenereerd of voor enige juridische claim die voortvloeit uit deelname door U of door een andere Gebruiker aan enige community op de Website.

In uitbreiding hierop doen My-Pitch.com en/of aan haar gelieerde bedrijven/personen, medewerkers en leveranciers geen beweringen over de toepasselijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, nut en/of nauwkeurigheid van de Content, software, producten, diensten en toegevoegde graphics en elementen die deze Website bevat, ongeacht het gebruik. My-Pitch.com  is niet verantwoordelijk voor enige fout of weglating, noch voor de resultaten die zijn verkregen uit het gebruik van deze Content. De informatie, producten en diensten die in deze Website zijn opgenomen, kunnen technische en inhoudelijke onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze Content wordt periodiek gewijzigd en My-Pitch.com, de aan haar gelieerde bedrijven/personen, medewerkers en/of leveranciers mogen te allen tijde verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze Website.

In geen enkel geval zal My-Pitch.com, aan haar gerelateerde partners of bedrijven, directeuren, vertegenwoordigers of medewerkers jegens U of een ander verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige genomen beslissing of ondernomen actie ter ondersteuning van de Content van de Website, noch voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of algemene schade, dan wel voor gevolgschade of enige andere vorm van schade, zelfs indien zij op de hoogte waren gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, zijn My-Pitch.com of haar leveranciers niet aansprakelijk voor directe schade, incidenten, sancties in de vorm van toegekende schadevergoeding, nevenschade, uitzonderlijke schade, indirecte of enige andere vorm van schade, materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het verlies van gebruik of van gegevens, dan wel winstderving die voortvloeit uit of is gerelateerd aan de werking van deze Website, de vertraging die is gerelateerd aan het gebruik van deze Website of het onvermogen om de Website te gebruiken, de levering van diensten of het onvermogen om dit te doen. Het bovenstaande geldt eveneens voor schade die het gevolg is van enige vorm van informatie, software, producten, diensten en toegevoegde grafische elementen die via deze Website zijn verkregen of die voortvloeien uit het gebruik van deze Website, ongeacht of het hier gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid die het gevolg is van een (quasi-)onrechtmatige daad of dat deze aansprakelijkheid is gebaseerd op risicoaansprakelijkheid of een andere vorm van aansprakelijkheid. Dit is onverminderd van kracht, zelfs indien de Website of een van de leveranciers zou zijn gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

Deze website bevat hypertextkoppelingen naar websites waarover My-Pitch.com geen zeggenschap heeft. My-Pitch.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden die door middel van hypertextkoppeling of andere koppeling zijn verbonden met de Website van My-Pitch.com. Er worden ook geen beweringen gedaan over, of garanties verstrekt op de inhoud van een dergelijke website. My-Pitch.com heeft geen zeggenschap over de aard en de inhoud van deze websites doet geen aanbevelingen over de informatie die zij bevatten of over de producten of diensten van derden. Tot slot wordt U erop gewezen dat U door computerprogramma's van bepaalde websites te downloaden, het risico loopt om intellectuele-eigendomsrechten te schenden en om Uw computer te infecteren met computervirussen. U wordt daarom met klem aangeraden om bij elk bezoek aan een website van derden, de juridische informatie en het privacybeleid te lezen.

4. Privacybeleid

4.1 Persoonsgegevens verwerken

Gebruikers die geen Lid zijn mogen in principe onderdelen van de Website bezoeken zonder dat zij hiervoor persoonsgegevens moeten opgeven. Echter, om (i) gebruik te maken van bepaalde voordelen (zoals een abonnement op een nieuwsbrief) of (ii) deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals prijsvragen of bepaalde aanbiedingen) en (iii) communiceren met andere Gebruikers, moeten Gebruikers soms bepaalde persoonsgegevens opgeven om Lid te kunnen worden. Op de Website vindt u verdere informatie over de verschillende soorten persoonsgegevens die nodig zijn.

Alle persoonsgegevens die aan My-Pitch.com zijn doorgegeven, worden verwerkt en gebruikt door My-Pitch.com,  Halenplein(Kor), 6 8500 Kortrijk, België, dat, indien van toepassing, zal optreden als gegevensbeheerder in de betekenis van de Belgische wet van 8 december 1992 waarin de bescherming van het privéleven en het verwerken van persoonsgegevens is geregeld (de “Wet bescherming persoonsgegevens”). Dergelijke persoonsgegevens worden door My-Pitch.com of door aan haar gelieerde bedrijven/personen verwerkt en gebruikt volgens de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. My-Pitch.com of de aan haar gelieerde bedrijven/personen verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen: (i) ter promotie van de activiteiten van My-Pitch.com (direct marketing), (ii) ter promotie van producten en diensten van partners van (direct marketing) (iii) beheer van Leden (client management), (iv) marktonderzoek en (v) voor het naleven van overeenkomsten die My-Pitch.com is aangegaan.

De Gebruiker verklaart hierbij het bovenstaande te hebben begrepen en geeft My-Pitch.com toestemming om de persoonsgegevens die hij aan My-Pitch.com heeft doorgegeven voor de hierboven vermelde doelen te verwerken en te gebruiken.

Elke Gebruiker die zich kan legitimeren met een recto verso kopie van zijn legitimatiebewijs, kan gratis en met een schriftelijk document dat is gedateerd en ondertekend, My-Pitch.com verzoeken alle relevante persoonsgegevens aan hem door te geven. De Gebruiker kan vervolgens eventuele onjuiste of onvolledige gegevens corrigeren. Op deze manier kan elke Gebruiker My-Pitch.com verzoeken deze gegevens niet te verwerken voor direct- marketingdoeleinden. Beschikt de Gebruiker over een elektronisch legitimatiebewijs, dan is er voor het uitoefenen van deze rechten ook nog een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel bewijs van inschrijving bij een gemeente nodig.

De Gebruiker garandeert My-Pitch.com dat hij vooraf uit vrije wil toestemming heeft gekregen van alle personen van wie hij persoonsgegevens aan My-Pitch.com heeft doorgegeven. Deze personen worden volledig door de Gebruiker geïnformeerd van (i) al het mogelijke gebruik van en voorwaarden voor dergelijke gegevens door My-Pitch.com, (ii) hun recht om My-Pitch.com te vragen de persoonsgegevens die zij in hun bezit hebben, door te geven, (iii) hun recht om My-Pitch.com te verzoeken gegevens te rectificeren indien deze onnauwkeurig, onvolledig of verkeerd zijn, nadat hun identiteit afdoende is vastgesteld door overhandiging van een recto verso kopie van hun identiteit, (iv) de coördinaten van My-Pitch.com, (v) de categorieën ontvangers van deze persoonsgegevens, (vi) het recht om zich, op eigen verzoek en kosteloos, te verzetten tegen het verwerken en gebruik van deze gegevens voor direct- marketingdoeleinden. De Gebruiker garandeert My-Pitch.com dat gegevens die aan My-Pitch.com zijn verstrekt, te allen tijde kloppend zijn.

4.2 Persoonsgegevens doorgeven aan derden

My-Pitch.com zal geen persoonsgegevens delen met een derde voor enig ander doel dan die welke in de Voorwaarden staan vermeld. Het is My-Pitch.com echter wel toegestaan om uw persoonsgegevens bekend te maken in de volgende omstandigheden:

(i) soms maakt My-Pitch.com voor haar Website gebruik van ondersteunende diensten van zorgvuldig geselecteerde derden gebruikt. Deze derden kunnen zo nu en dan toegang hebben tot Uw informatie indien dit nodig is om deze diensten aan My-Pitch.com te kunnen leveren. In een dergelijke situatie zal My-Pitch.com haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de betreffende derde de gegevens onder gelijke omstandigheden verwerkt en zich hierbij houdt aan de voor verwerking geldende wetgeving.

(ii) indien My-Pitch.com reden heeft om aan te nemen dat het bekendmaken van deze gegevens nodig is voor identificatie van, contact met of juridische stappen tegen iemand die U schade kan berokkenen of inbreuk kan maken op de rechten van My-Pitch.com of haar eigendommen of werkzaamheden kan belemmeren, andere Gebruikers op deze Website of een ieder die onder dergelijke activiteiten te lijden zou kunnen hebben; of

(iii) wanneer My-Pitch.com van mening is dat dit wettelijk verplicht is, of in reactie op een verzoek van de overheid in het geval van een strafrechterlijk onderzoek of van een civielrechtelijke zaak.

(iv) indien dit is toegestaan door Uw publicatie-instellingen en door uw interactie en communicatie via de Website.

U stemt ermee in dat My-Pitch.com gerechtigd is om persoonsgegevens over te dragen aan derden zoals haar partners en derden die deze gegevens verwerken en die zijn gevestigd in landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika en India. My-Pitch.com zal ervoor zorg dragen dat de manier waarop deze derden uw persoonsgegevens verwerken niet in strijd is met de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

De Website van My-Pitch.com is bedoeld voor het delen van informatie met anderen en beschikt hiervoor over privacyinstellingen die voorkomen dat andere Gebruikers toegang hebben tot Uw informatie. De netwerkarchitectuur van de Website en uw publicatie-instellingen stellen U in staat om met beleid te kunnen beslissen wie er toegang heeft tot Uw informatie. My-Pitch.com verstrekt geen contactgegevens aan derden zonder Uw toestemming.

Wanneer u de Website gebruikt, is het mogelijk dat bepaalde informatie, zoals persoonsgegevens, commentaar, berichten, foto's, video's of andersoortige informatie die u deelt met derden (bijvoorbeeld een vriend of iemand uit uw Netwerk), wordt gedeeld met andere Gebruikers aan de hand van de publicatie-instellingen die u hebt geselecteerd, en daardoor openbaar kan worden. Het delen van informatie geschiedt altijd op eigen risico.

Indien het eigendom van My-Pitch.com geheel of grotendeels, of als afzonderlijke onderdelen van My-Pitch.com in andere handen zou overgaan, kunnen Uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar zodat de dienst aangeboden kan blijven. Bij een dergelijke gegevensoverdracht blijven deze Voorwaarden van toepassing op Uw informatie.

My-Pitch.com is niet aansprakelijk voor persoonsgegevens die door een Gebruiker zijn verwerkt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van die Gebruiker, die in voorkomende gevallen, kan optreden als gegevensbeheerder in de betekenis van de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

4.3 Niet-persoonsgegevens

My-Pitch.com verzamelt en verwerkt ook niet-persoonsgegevens. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om gegevens te volgen en voor statistische doeleinden (het aantal bezoeken aan de Website, het aantal bezoekers per pagina, de koppelingen naar de websites van derden die op de Website worden getoond en de domeinnamen van de internet service providers van de Gebruikers, enzovoort). My-Pitch.com gebruikt deze gegevens in samengevoegde vorm om te begrijpen hoe de Website wordt gebruikt zodat de Website eventueel kan worden aangepast en de aangeboden diensten worden verbeterd.

My-Pitch.com logt de Internet Protocol-adressen van de Gebruikers, maar zal deze IP-adressen niet koppelen aan persoonsgegevens. De IP-adressen van Gebruikers worden alleen voor administratiedoeleinden gebruikt. My-Pitch.com gebruikt deze gegevens alleen voor interne statistische gegevens en om de kwaliteit te verbeteren van de diensten die aan de gebruiker worden aangeboden. In de praktijk betekent dit dat de sessie van de Gebruiker wordt gevolgd, zonder dat de Gebruiker wordt geïdentificeerd. Het is My-Pitch.com echter wel toegestaan om via de IP-adressen Gebruikers te identificeren als het nodig is om naleving van juridische regels en de Voorwaarden of om de Website en/of andere Gebruikers te beschermen.

Een IP-adres is een reeks getallen die automatisch aan Uw computer wordt toegewezen, telkens wanneer U zich aanmeldt bij Uw Internet Service Provider of via het LAN (Local Area Network) of het WAN (Wide Area Network). Uw computer wordt door webservers automatisch herkend aan het IP-adres dat tijdens de internetsessie aan U is toegewezen.

5. Cookies

De Website gebruikt zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die op de vaste schijf van de computer van een gebruiker worden geplaatst. De Website plaatst cookies alleen voor het uitvoeren of vergemakkelijken van de overdracht van communicatieve uitingen over een elektronisch communicatienetwerk of voor het bieden van een "information society service" als daarom specifiek door de Gebruiker is verzocht, zoals het registreren dat de Gebruiker de algemene voorwaarden heeft aanvaard, het registreren van de taal die de Gebruiker heeft geselecteerd tijdens een browsersessie en het registreren van een betaling die de Gebruiker heeft verricht. De Gebruiker kan zijn webbrowser zo installeren dat de browser de ontvangst van een cookie meldt of de mogelijkheid biedt om een cookie te weigeren. De Gebruiker moet zich echter rekenschap geven van het feit dat als hij cookies weigert, bepaalde delen van de Website niet goed kunnen functioneren of ontoegankelijk zijn, of dat de gewenste informatie, dienst of activiteit niet kan worden verstrekt.

Door cookies expliciet te accepteren of door Uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies worden geaccepteerd, geeft u expliciet en vooraf toestemming voor het installeren van cookies op Uw computer.

6. Beveiliging en vertrouwelijkheid

6.1 Wachtwoord en toegangscode

Elk Lid verklaart zorgvuldig te zullen omgaan met het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en toegangscode. Het Lid is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van deze legitimatiemiddelen. In het geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze middelen, is het Lid verplicht om de Website hiervan zo snel mogelijk op te hoogte te brengen.

6.2 Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan of via de Website verstuurt, kunnen onbeveiligd zijn. My-Pitch.com adviseert U geen vertrouwelijke informatie per e-mail te versturen. Als U ervoor kiest om berichten per e-mail te versturen, dan accepteert U het risico dat zij door een derde worden onderschept, verkeerd gebruikt of gewijzigd.

6.3 Beveiliging van de Website

My-Pitch.com doet haar uiterste best om de Website te beveiligen. Daarom exploiteert My-Pitch.com een beveiligd gegevensnetwerk dat wordt beschermd door firewalls en wachtwoordbescherming die met een wachtwoord is beveiligd. In het My-Pitch.com Netwerk zijn ook veiligheidsmaatregelen om u te beschermen tegen verlies, misbruik en verandering van Uw Gebruikersgegevens die wij in beheer hebben.

7. Intellectuele-eigendomsrechten

7.1 Rechtsbescherming van de Website

Alle elementen van de Content (waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, lay-out, illustraties, afbeeldingen, functies) en de Website zelf zijn onder andere beschermd door nationale en internationale regels op het gebied van de intellectueel-eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrecht, zoals door de Belgische wet van 30 juni 1994 waarin de rechtsbescherming van het auteursrecht en bijbehorende rechten wordt geregeld (de "Belgische Auteurswet"), databaserechten en handelsmerken. Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de houder(s) van deze rechten, is het ten strengste verboden om de Website geheel en gedeeltelijk te reproduceren, te kopiëren, aan te passen, te vertalen, de wijzigen of te bewerken, ongeacht de vorm en de manier waarin dit gebeurt (elektronisch of mechanisch). Het schenden van de bovenstaande rechten kan leiden tot civiel- of strafrechtelijke vervolging.

7.2 Rechtsbescherming van My-Pitch.com database

My-Pitch.com heeft aanzienlijk geïnvesteerd in het opzetten van haar database. De database van My-Pitch.com is een originele database waarin onafhankelijke gegevens op een systematische en originele manier worden geïntegreerd. In de creatie van deze database is een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd. De database van My-Pitch.com wordt onder andere beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder de Belgische Auteurswet. Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van My-Pitch.com, is het ten strengste verboden om de database van My-Pitch.com geheel en gedeeltelijk te reproduceren, te kopiëren, aan te passen, te vertalen, de wijzigen of te bewerken, ongeacht de vorm en de manier waarin dit gebeurt (elektronisch of mechanisch).

De inhoud van de My-Pitch.com database wordt beschermd door de Belgische wet van 31 augustus 1998 die voorziet in de rechtsbescherming van de databases door implementatie van richtlijn 96/9/EC van het Europees Parlement en de Europese Raad van 11 maart 1996. Volgens deze wetten mag My-Pitch.com voorkomen dat de gehele inhoud of een aanzienlijk deel hiervan uit de My-Pitch.com database wordt gehaald en/of wordt hergebruikt. My-Pitch.com mag legale gebruikers aangeven welke delen van de My-Pitch.com database zij mogen verwijderen en/of hergebruiken. Legale gebruikers van de My-Pitch.com database mogen geen actie ondernemen die conflicteert met het normale gebruik van de database of die de legale belangen van My-Pitch.com op een onredelijke manier zou benadelen.

Schending van My-Pitch.com auteursrecht en/of databaserechten kan leiden tot civiel- of strafrechtelijke vervolging.

7.3 Rechtsbescherming van de Content

Wanneer de Gebruiker Content (zoals teksten, logo's, tekeningen, illustraties, afbeeldingen, geluiden, audio, video en audiovisuele bestanden (waarop of waarin de Gebruiker zelf of andere personen voorkomen)) levert aan of uploadt naar de Website of dit doet met gegevens (zoals namen en e-mailadressen van zichzelf of van anderen), dan:

geeft hij My-Pitch.com kosteloos en voor de duur van het auteursrecht onder Belgische wetgeving, een internationaal, niet-intrekbaar, niet-exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht om geheel of gedeeltelijk, in elke vorm, op elke manier en op elk medium (inclusief de Website), afzonderlijk of in combinatie met andere manieren de Content te gebruiken, reproduceren, communiceren aan het publiek, rangschikken, aanpassen, wijzigen, filmen, afbeelden in de vorm van foto's of tekeningen, vertalen, beschikbaar stellen, exploiteren, distribueren, commercialiseren, bezitten of aanbieden voor commerciële doeleinden, in de handel brengen, verkopen, verspreiden, verhuren, luitlenen en/of integreren in de Website of in enige andere website of dito medium. Voor zover wettelijk is toegestaan, maakt de Gebruiker tegenover My-Pitch.com geen gebruik van zijn morele rechten voor de Content die hij naar de Website heeft geüpload;

garandeert hij dat hij gerechtigd is om dit te doen en genoemde rechten te verschaffen en dat de Content, het verschaffen en uploaden daarvan en het verschaffen van genoemde rechten geen schending vormen van enig recht op intellectueel of industrieel eigendom, privacyrecht, portretrecht of enig ander recht van een derde. Indien een derde in verband hiermee een eis neerlegt bij of juridische stappen onderneemt tegen My-Pitch.com vanwege een aangevoerde schending van enig recht van deze derde, dan zal de Gebruiker, voor eigen kosten en bij het eerste verzoek daartoe van My-Pitch.com, My-Pitch.com alle mogelijke informatie, hulp en assistentie (d.w.z. vrijwillig bemiddelen in een onderhandeling, bemiddeling of gerechtelijke actie) bieden die My-Pitch.com in staat stelt om zich optimaal kan verdedigen en My-Pitch.com volledig compenseert voor alle compensaties, boetes, kosten en overige kosten (waaronder honoraria en kosten van advocaten en deskundigen) in verband met of voortvloeiende uit een dergelijke claim of stappen.

8. Termijn en beëindiging

8.1 Termijn

8.1.1 Voor Gebruikers die geen Lid zijn

Voor Gebruikers die geen Lid zijn, geldt deze Overeenkomst voor onbeperkte duur.

8.1.2 Voor Leden

Voor Leden geldt deze Overeenkomst voor een termijn van 10 jaar, ingaande op de datum waarop een Lid zijn registratie op de Website heeft bevestigd.

8.2 Beëindiging

My-Pitch.com mag deze Overeenkomst per e-mail opzeggen, zonder voorafgaande hulp van de rechter, en zonder verdere aankondiging, indien:

de Gebruiker materieel en/of herhaaldelijk verzuimt om de verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen en een dergelijk verzuim niet heeft verholpen binnen vierentwintig (24) uur na een schriftelijke mededeling hiervan waarin My-Pitch.com een redelijke specificatie van de aard van het verzuim heeft gegeven;

de Gebruiker in gebreke blijft in het tijdig betalen van enig bedrag aan My-Pitch.com dat voortvloeit uit deze Overeenkomst en een dergelijk verzuim niet verhelpt binnen tien (10) dagen nadat My-Pitch.com hiervan schriftelijk melding heeft gemaakt.

8.3 Doorlopen van licenties

Het beëindigen van deze Overeenkomst volgens het bovenstaande Artikel , is niet van invloed op enige licentie welke onder Artikel aan de Gebruiker is verstrekt.

9. Algemeen

9.1 Wijzigingen in de voorwaarden

My-Pitch.com behoudt zich het recht voor om alle Voorwaarden voor de toegang tot en/of het gebruik van haar Website aan te passen en te amenderen en de Gebruiker verplicht zich alle hierboven vermelde Voorwaarden te raadplegen voordat hij de Website gebruikt. Bezoek en gebruik van de Website impliceert de instemming van de Gebruiker met de inhoud van alle Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de Website wordt bezocht en/of gebruikt.

9.2 Geen verklaring van afstand

Indien de Website enig recht dat of bepaling die voortvloeit uit de Voorwaarden, niet uitoefent, betekent dit niet dat hiermee afstand wordt gedaan van dit recht of deze bepalingen.

9.3 Content opschorten en/of verwijderen

Om de kwaliteit van de Website te verbeteren of te onderhouden, mag My-Pitch.com, zonder voorgaande aankondiging, de toegang tot deze Website geheel of gedeeltelijk opschorten of bepaalde Content tijdelijk of permanent opschorten of verwijderen. Een dergelijke opschorting of verwijdering zal in geen enkel geval leiden tot enige vorm van compensatie.

9.4 Scheidbaarheid

Indien een bepaling in deze Voorwaarden, ongeacht de reden, ongeldig of niet-uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden. De Gebruiker aanvaardt dat er dan een vergelijkbare voorwaarde zal gelden, die in doel en gevolg overeenkomt met de ongeldige of niet-uitvoerbare voorwaarde.

9.5 Heersend recht en jurisdictie

Enig geschil dat betrekking heeft op of voortvloeit uit het directe en/of indirecte gebruik van, de (geblokkeerde) toegang tot, het bezoek van en het (onwettige of verboden) gebruik van de Website, zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. De gerechtshoven in Brussel hebben exclusieve jurisdictie over enig geschil dat daaruit voortvloeit, onder voorbehoud van My-Pitch.com recht om enig ander gerechtshof te kiezen dat jurisdictie bezit om onder enig toepasselijk recht uitspraak te doen in een dergelijk geschil.

De Website mag niet worden gebruikt in landen waar deze Voorwaarden geheel of grotendeels, inclusief deze paragraaf, niet gelden.

9.6 Minderjarigen

De Gebruiker garandeert dat hij gerechtigd is om deze overeenkomst aan te gaan. Indien de Gebruiker minderjarig is, dan garandeert hij dat zijn ouders of zijn wettelijke voogd ermee instemmen dat de Gebruiker deze Overeenkomst aangaat.